X הסתר תפריט
   

בשנת 2007 פנינו לחברי אומ"ץ אשר פרסמו מאמרים, כתבות, או מכתבים
שיש בהם לתרום למען קידום מטרות העמותה ואשר כתביהם אינם נכללים כאן
לפנות למשרד העמותה לשם הכללתם בקובץ זה.
מהלך זה לא מצא חן עיני היו"ר, מר אריה אבנרי.
עובדה, לאחר שניהול אתר האינטרנט הופקע מידי מקימו, בהליך לא תקין
זכרו של המקים נעלם מכל פרסומי אומ"ץ.
כתב החידה החל להתברר רק ביוני 2010.

מה קרה ב-עמותת אמיתי ?

ביקורת על תנועת אומ"ץ

חברי אומ"ץ פעלו במשך שנים בניגוד לתקנון

תקנון אומ"ץ מיום הקמתה היה תקנון מצוי, לפיו חובה לדחות אסיפה כללית בשבוע אם אין מניין. חרף זאת חברי אומ"ץ התעלמו מהוראת תקנון זו כפי שמומחש בפרוטוקול האסיפה הכללית משנת 2012. זה נוהג פסול שהשתרש במשך שנים, תוך התעלמות מופגנת מביקורת שנכתבה ונאמרה במפורש ע"י חלק מחברי העמותה. הנהלת אומ"ץ התעלמה גם מהפרת הוראות נוספות של התקנון, שמחייב את כלל חברי העמותה.

© כל הזכויות שמורות

אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף.
על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.
   

אסיפה כללית
אומץ

הקלק לקבלת פרטים

 
הענקת אות
אומץ
לשנת 2007

הקלק לקבלת פרטים