X הסתר תפריט
 

החברה האזרחית - המגזר השלישי

החברה האזרחית הינה אוסף של כל הבודדים והארגונים, העוסקים בעצם קיומה של חברה אנושית ותפקודה. "חברה אזרחית" הוא מושג תאורטי העוסק ברעיונות של חברה, כגון דמוקרטיה, פלורליזם ושלום ולהבדיל, חברה המחרחרת ריב ומדון (רחמנא ליצלן).
כאשר אומרים "חברה אזרחית" ההתייחסות היא בדרך כלל למגזר השלישי, הבא אחרי מגזר השלטון (המגזר הראשון) ומגזר בעלי ההון (המגזר השני). החל מסוף המאה ה-20 ותחילת המאה ה-21 ועם עלייתן של תנועות אנטי גלובליזציה, וארגונים "ירוקים" למניהם הפך המושג "חברה אזרחית" להיות חלק מהותי מהשיח הציבורי במדינות המערב.

דוגמאות למוסדות של חברה אזרחית :
  1. קבוצות חוץ פרלמנטריות
  2. ארגוני התנדבות פרטיים (עמותות)
  3. תנועות חברתיות
  4. איגודים מקצועיים
  5. ארגוני צדקה
  6. ארגונים קהילתיים
  7. ארגונים או קבוצות דת, מגדר ותרבות
  8. מועדוני ספורט
  9. תקשורת המונים אלטרנטיבית

אומ"ץ תומכת בשיתוף פעולה בקרב המגזר השלישי

   
מה קרה ב-עמותת אמיתי ?
ביקורת על תנועת אומ"ץ

חברי אומ"ץ פעלו במשך שנים בניגוד לתקנון

תקנון אומ"ץ מיום הקמתה היה תקנון מצוי, לפיו חובה לדחות אסיפה כללית בשבוע אם אין מניין. חרף זאת חברי אומ"ץ התעלמו מהוראת תקנון זו כפי שמומחש בפרוטוקול האסיפה הכללית משנת 2012. זה נוהג פסול שהשתרש במשך שנים, תוך התעלמות מופגנת מביקורת שנכתבה ונאמרה במפורש ע"י חלק מחברי העמותה. הנהלת אומ"ץ התעלמה גם מהפרת הוראות נוספות של התקנון, שמחייב את כלל חברי העמותה.


© כל הזכויות שמורות

אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף.
על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.