X הסתר תפריט

שנת מאבק בשחיתות המוניציפאלית

אומ"ץ החליטה על שנת 2008 כשנת המאבק המוגבר בשחיתות המוניציפאלית. לצורך זה הוקם מטה מיוחד המטפל באינטנסיביות בתלונות הרבות הזורמות לעמותה. ניתנת עדיפות מיוחדת לטיפול בתופעות שחיתות של נבחרי ציבור ופקידות מוניציפאלית בכירה. חומרים ותלונות ניתן להעביר יום-יום לעמותה בדוא"ל או בפקס.

השלטון המקומי שולט בתקציבי ענק, מחזיק בנכסים יקרים שהינם רכוש הציבור ובידו להעניק זיכיונות וטובות הנאה. לא סוד הוא כי ברשויות מסוימות במדינה דמינה המציאות הינה עגומה ודומה למתרחש בעולם השלישי: העסקת מקורבים, נטילת שוחד, אי אכיפת החוק, מתן העדפות לגורמים פוליטיים, חתימה על הסכמים מושחתים וגניבת רכוש ציבורי הפכו לתופעות שכיחות.

על מנת לסייע לאזרח הבודד להלחם בשחיתות המוניציפאלית בעירו, הקימה אומ"ץ מטה מתנדבים מיוחד הנעזר בייעוץ משפטי מקצועי, שתפקידו יהיה לייעץ ולסייע למתלוננים וכן לערב את רשויות החוק ולאלצן לטפל בעדיפות ודחיפות בשחיתות המקומית.

אומ"ץ מציעה לכל מי שמבקש להתלונן בפניה על תופעות שחיתות חמורות בשלטון המקומי, להכין בצורה מסודרת את כל החומרים הרלבנטיים המרביים ולהעבירם אלינו (בפקס או בדוא"ל).

אומ"ץ תעשה כמיטב יכולתה וניסיונה על מנת לסייע למתלוננים ולקדם את הטיפול בנושאים הללו.

 

 

 

ביקורת על תנועת אומ"ץ
© כל הזכויות שמורות לעמותת אומ"ץ

אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף.
על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.